D1

Hiroto Shimada
Masahiro Hiraizumi
Atsuhiro Tomita