D3

Takafumi Kato
Seichi Hirano
Hisato Hirano
Hirotake Gono