D3

Hiroki Omura
Go Kasuya
Mizuki Takemoto
Reiya Taniguchi
Masahiro Fukuda
Junko Morita
Mari Yamada
Takashi Yamano
Lee Yong Chang